Sun Lu-tang, founder of Sun tai-chi, demonstrating the Ba-gwa double palm change.