Gichin Funakoshi executing a shuto uke (knife hand block)