Hienori Otsuka - Founder of Wado-Ryu Karate

Source: 
fpbujutsu.weebly.com