Zhang Sanfeng of the Wu Tang Taoist School (c.12 - 13 century).

Source: taiji-europa.eu